Ogłoszenie

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach ogłasza nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu.

Na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)

ogłasza nabór partnerów do realizacji projektu dotyczącego pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 
DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Załącznik do ogłoszenia nr 1 - Forlularz