Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 28 pkt. 3 i 6 Statutu Spółki ze względu na zmianę porządku obrad, który został ogłoszony w MSIG 22 sierpnia 2018 roku poz. 36408 ustala nowy termin na dzień 14 grudnia 2018 r. o godz.12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, Żory al. Wojska Polskiego 4- sala „Bractwa Kurkowego”.

Zmiana dotyczy pkt.6 o nowej treści "Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej". Pozostałe punkty Porządku obrad pozostają bez zmian.

 

 

 Zarząd Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, działając na podstawie art. 400 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z par. 28 pkt.3 i 6 Statutu Spółki zwołuje na dzień 9 listopada 2018 r., o godz.12.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, Żory al. Wojska Polskiego 4- sala „Bractwa Kurkowego”

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedłożenie rezygnacji Członków Rady Nadzorczej.

5. Wybór Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ.

7. Zamknięcie obrad.

 

Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych instytucji lub ich pełnomocnicy powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub dokumenty uprawnione do reprezentowania te podmioty lub instytucje. Osoba nie wymieniona w wyciągu lub dokumencie powinna legitymować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.