REKRUTACJA NA SZKOLENIA TRWA NADAL!!!

 

REKRUTACJA AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE KONTAKT SZKOLENIA POŚREDNICTWO PRACY

TUTAJ POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY..

O PROJEKCIE:

 

 

Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa Działania: 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Numer i nazwa Poddziałania: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Tytuł projektu: Centrum Aktywizacji Młodzieży

Okres realizacji projektu: Od 01.05.2010 Do 30.04.2012

Obszar realizacji projektu:

Województwo:

Śląskie

 

 

Powiat m. Żory


 

Powiat m. Rybnik


 

Powiat m. Jastrzębie Zdrój


 

Powiat cieszyński


 

Powiat pszczyński


 

Powiat mikołowski


 

Powiat wodzisławski


 

Powiat rybnicki

 

Cel ogólny:

Projekt będzie polegał na stworzeniu Centrum Aktywizacji Młodzieży, w którym udzielane będą  wysokiej jakości usługi informacyjne i szkoleniowe oraz usługi w zakresie pośrednictwa pracy w celu  przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu z rynku pracy młodzieży w wieku 15-25 lat z powiatów:  Żor, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Cieszyna, Pszczyny, Mikołowa i Rybnika. Promocja  odbędzie się w szkołach, urzędach i mediach tak, by zgromadzić grupę 100 beneficjentów. Centrum  w znaczący sposób przyczyni się do zapewnienia warunków rozwoju lokalnej  młodzieży w drodze  informacji, kształcenia, szkolenia, przedsiębiorczości i pracy. Dodatkowo projekt ten ma rozwijać  dialog społeczny pomiędzy instytucjami oraz zwiększyć oddziaływanie organizacji pozarządowych     na rynek pracy.

Cele szczegółowe:

Projekt ma na celu aktywizację zawodową młodzieży uczącej się oraz absolwentów poprzez objęcie  ich systemem szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, komunikacji oraz specjalistycznych  szkoleń zawodowych. Zmniejszy on liczbę osób wypadających z systemu szkolnego                            i nie  podejmujących  pracy lub dalszej nauki. Zapewniony zostanie dostęp do rzetelnych informacji     o  rynku pracy mający na celu podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik  informacyjno-komunikacyjnych  w procesie aktywnego poruszania się po rynku pracy. Beneficjenci  będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe niezbędne do pracy zawodowej poprzez  uczestnictwo  w praktykach. Projekt spowoduje rozwój lokalnego rynku pracy poprzez  zwiększenie zatrudnienia    w regionie i pomoc w tworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja  projektu spowoduje dostosowanie  oferty usług wnioskodawcy do potrzeb rynku pracy, podniesienie  jakości świadczonych usług         oraz wprowadzenie nowych, dostosowanych do wymogów i potrzeb  rynku pracy.

Grupa docelowa obejmuje młodzież w wieku od 15 do 25 lat z powiatów: Żor, Rybnika, Wodzisławia  Śląskiego, Pszczyny, Cieszyna, Mikołowa i Jastrzębia Zdroju  zagrożona wykluczeniem  społecznym. Wybór grupy bezpośredniej projektu będzie oparty o opinię doradcy zawodowego
 i psychologa oraz ankietę preferencji zawodowych. Beneficjentami bezpośrednimi będzie grupa  docelowa w liczbie 100 osób. 60% grupy będą stanowić kobiety oraz 100% grupy będą stanowić  osoby młode 15-25 lat.

 

 

 

 

 

 

Projekt "Centrum Aktywizacji Młodzieży" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego