OGŁOSZENIA

DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ O PODSTAWOWE/ PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE


Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 - Poddziałanie 7.3.2. wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (patrz poniżej) należy składać w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru zamieszczonego w w/w regulaminie paragraf 10 pkt.12

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia finansowego

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych

Oświadczenie o wyborze zabezpieczenia

Wzór umowy o udzielenie wsparcie finansowego

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o wsparcie pomostowe

  

LOGA DO OZNACZANIA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 (w szczególności pomieszczenia, sprzęt, wyposażenie, itp.)

Logo

 

LISTA RANKINGOWA - WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW

Lista rankingowa biznesplany

 

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu "Dotacje na start - rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor w rachach RPO WSL  poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT

Listy rankingowe

Lista rezerwowa

Harmonogram dla uczestników