Link: https://www.bgk.pl/aktualnosc/gwarancja-investmax-zabezpieczy-ponad-3-mld-zl-kredytu-dla-msp-1/

Podczas Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024,
Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o udostępnieniu sektorowi bankowemu gwarancji Investmax z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – atrakcyjnej formy wsparcia dla przedsiębiorców. Skorzystać z niej będą mogły mikro-, małe i średnie firmy, a łączna wartość kredytów zabezpieczonych nową gwarancją może przekroczyć 3 mld zł.

Nowy produkt BGK powstał dzięki wykorzystaniu środków z Programu InvestEU, którego zadaniem jest wspieranie celów polityki Unii Europejskiej poprzez szereg działań, które przyczyniają się m.in. do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz odbudowy gospodarki UE po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

Kluczową rolę w tych procesach odgrywa sektor MŚP. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nierzadko mają jednak problem z dostępem do finansowania nowych inwestycji i rozwoju swojego biznesu. Banki wymagają od nich odpowiednich zabezpieczeń, których często nie są w stanie przedstawić. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą gwarancje BGK.

„Bank Gospodarstwa Krajowego wdraża nową gwarancję na polskim rynku w oparciu o regwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Jako polski bank rozwoju wykorzystujemy nasze kompetencje międzynarodowe i pozyskujemy środki unijne po to, aby wspólnie z EFI móc dywersyfikować źródła finansowania działalności gwarancyjnej i zaoferować atrakcyjny produkt, który będzie wspierał przedsiębiorców działających w Polsce. Ułatwi im to dostęp do finansowania kredytem obrotowym lub inwestycyjnym oraz jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, które mają wyczerpane lub niewystarczające limity pomocy de minimis” – powiedziała prof.Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Najnowszy produkt w ofercie polskiego banku rozwoju – gwarancja Investmax – powstała dzięki wykorzystaniu środków z Programu InvestEU, w formie regwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Oznacza to, że EFI bierze na siebie część ryzyka braku spłaty zaciągniętego przez przedsiębiorcę kredytu.

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prof. Teresa Czerwińska stwierdziła: „Wspieranie nowej zdolności kredytowej dla MŚP ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Cieszymy się, że możemy poszerzyć naszą długoterminową współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i bankami prywatnymi w Polsce. Jesteśmy pewni, że to finansowanie będzie także wspierać rozwój zrównoważonej przedsiębiorczości”.

Gwarancja Investmax – dla kogo i na jakich warunkach?

Nowa gwarancja jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem mikro-przedsiębiorców. Dla nich gwarancja w formule mikrofinansowania będzie udzielona bezpłatnie. W pozostałych przypadkach opłata prowizyjna za udzielenie gwarancji będzie bardzo niska i wyniesie 0,3%. Przedsiębiorca będzie mógł zabezpieczyć gwarancją Investmax aż 80 proc. kwoty kapitału kredytu (obrotowego lub inwestycyjnego) z wykorzystaniem formuły pomocowej, która nie konsumuje limitu pomocy de minimis.

„Polska potrafi pozyskiwać środki na rozwój gospodarczy ze wszystkich możliwych źródeł finansowania. Właśnie sięgnęliśmy głęboko, poprzez BGK, nasz bank rozwoju, do InvestEU – największego programu inwestycyjnego w Unii Europejskiej. Program ten doskonale uzupełni inne źródła finansowania rozwoju naszych przedsiębiorców. Cieszy dodatkowo fakt zwrotnej formy instrumentów tego programu, co pozwoli na wielokrotne wykorzystanie pozyskanych przez pośredników środków. Gwarancje UE są jednym z najbardziej cenionych i sprawdzonych instrumentów wspierania przedsiębiorczości” – podkreślił drKonrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Rozwoju.

„Program InvestEU odgrywa ważną rolę w pomaganiu przedsiębiorstwom w całej Europie w dostępie do funduszy, których potrzebują, aby wprowadzać innowacje, rozwijać się i tworzyć miejsca pracy. Są to MŚP, małe spółki o średniej kapitalizacji i mikroprzedsiębiorstwa, które będą napędzać nasz przyszły wzrost gospodarczy. Cieszę się, że dzięki wsparciu InvestEU więcej polskich przedsiębiorstw może odblokować fundusze niezbędne do tego, by mogły w pełni wykorzystać swój potencjał” – powiedział Bartłomiej Balcerzyk, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Gwarancja będzie dostępna na rynku za pośrednictwem banków kredytujących, które podpisały umowy o współpracy z BGK. Do tej pory zrobiły to 4 banki: Alior Bank S.A., mBank S.A., Pekao S.A. oraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Każdy bank kredytujący na mocy zawartej z BGK umowy indywidualnie określa termin wprowadzenia gwarancji Investmax do swojej oferty.

Umowa regwarancji zawarta pomiędzy BGK i EFI pozwala udzielić gwarancji o łącznej wartości prawie 2,5 mld zł, co z kolei umożliwi zabezpieczenie kredytów o łącznej wartości ok. 3,1 mld zł.

„Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej obecnego rządu. Dzisiejsza bardzo dobra wiadomość dla polskich firm, potwierdza to zaangażowanie na rzecz wzrostu i konkurencyjności MŚP. Dla rozwoju dostępu przedsiębiorców do kredytu istotna jest rola państwa stwarzającego nie tylko przyjazne warunki dla zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, ale i stymulującego sektor bankowy do rozwoju oferty” – zaznaczył prof. Waldemar Sługocki, sekretarz stanu w Ministerstwie  Rozwoju i Technologii. 

Dotychczas przedsiębiorcy chętnie korzystali ze wsparcia gwarancyjnego BGK z regwarancją EFI, np. w programie COSME. Wynika to m.in. z faktu, że gwarancja BGK, oprócz atrakcyjnych parametrów wymaga, aby bank kredytujący zastosował korzystniejsze od standardowych warunki kredytu.

„Kredyty zabezpieczone gwarancjami InvestEU będą dostępne za pośrednictwem banków komercyjnych i spółdzielczych już od lipca br. KPK będzie wspierał polskie banki i przedsiębiorców w jak najszybszym i jak najlepszym wykorzystaniu tego programu” – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z gwarancji Investmax z regwarancją EFI, powinien kontaktować się bezpośrednio z bankiem kredytującym, który podpisał umowę z BGK. Więcej informacji o gwarancji i bankach kredytujących znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/produkty/gwarancja-investmax-z-regwarancja-efi/.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK): ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, dzięki wsparciu UE. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie unijnych instrumentów finansowych. Prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. KPK jest również częścią polskiego systemu wdrażania Programu InvestEU. Więcej: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Program InvestEU: zapewnia Unii Europejskiej kluczowe długoterminowe finansowanie poprzez wykorzystanie znacznych funduszy prywatnych i publicznych w celu wsparcia trwałej ożywienia gospodarczego. Pomaga także zmobilizować inwestycje prywatne na rzecz priorytetów polityki UE, takich jak Europejski Zielony Ład i transformacja cyfrowa. InvestEU skupia w jednym miejscu różnorodne instrumenty finansowe UE dostępne wcześniej w celu wspierania inwestycji w Unii Europejskiej, dzięki czemu finansowanie projektów inwestycyjnych w Europie jest prostsze, wydajniejsze i bardziej elastyczne. Program składa się z trzech komponentów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU i Portalu InvestEU. Fundusz InvestEU jest wdrażany za pośrednictwem partnerów wykonawczych, którzy będą inwestować w projekty korzystając z gwarancji budżetu UE w wysokości ponad 26,2 miliarda euro. Cała gwarancja budżetowa wesprze projekty inwestycyjne partnerów wykonawczych, zwiększy ich zdolność do ponoszenia ryzyka, a tym samym zmobilizuje co najmniej 372 miliardy euro na dodatkowe inwestycje.

Informacje dodatkowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK): polski bank rozwoju, mający na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom cykliczności gospodarki. Wspiera rozwój polskiego przemysłu i jego konkurencyjność, finansuje największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań, wspiera działalność polskich firm w kraju i za granicą.  Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes. BGK od wielu lat skutecznie pozyskuje środki unijne na rzecz polskiej gospodarki. Jest także partnerem banków europejskich i międzynarodowych.  W roku 2024 przypada 100-lecie BGK- jednego z najstarszych banków rozwoju w UE. Więcej: www.bgk.pl 

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI): jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jej główną misją jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomaganie im w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, gwarancje i instrumenty mikrofinansowe przeznaczone specjalnie dla tego segmentu rynku. Pełniąc tę rolę, EFI przyczynia się do realizacji kluczowych celów polityki UE, takich jak konkurencyjność i wzrost gospodarczy, innowacje i cyfryzacja, wpływ społeczny, umiejętności i kapitał ludzki, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważenie środowiskowe i inne. Więcej: www.eif.org 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK): ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, dzięki wsparciu UE. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie unijnych instrumentów finansowych. Prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. KPK jest również częścią polskiego systemu wdrażania Programu InvestEU. Więcej: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Program InvestEU: zapewnia Unii Europejskiej kluczowe długoterminowe finansowanie poprzez wykorzystanie znacznych funduszy prywatnych i publicznych w celu wsparcia trwałej ożywienia gospodarczego. Pomaga także zmobilizować inwestycje prywatne na rzecz priorytetów polityki UE, takich jak Europejski Zielony Ład i transformacja cyfrowa. InvestEU skupia w jednym miejscu różnorodne instrumenty finansowe UE dostępne wcześniej w celu wspierania inwestycji w Unii Europejskiej, dzięki czemu finansowanie projektów inwestycyjnych w Europie jest prostsze, wydajniejsze i bardziej elastyczne. Program składa się z trzech komponentów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU i Portalu InvestEU. Fundusz InvestEU jest wdrażany za pośrednictwem partnerów wykonawczych, którzy będą inwestować w projekty korzystając z gwarancji budżetu UE w wysokości ponad 26,2 miliarda euro. Cała gwarancja budżetowa wesprze projekty inwestycyjne partnerów wykonawczych, zwiększy ich zdolność do ponoszenia ryzyka, a tym samym zmobilizuje co najmniej 372 miliardy euro na dodatkowe inwestycje.

Skip to content