Ogłoszenie o wyborze Partnera do projektu

Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu

 

Zgodnie z art. 33 ust.2 Ustawy Wdrożeniowej,  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.         w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy Pzp dokonuje wyboru partnera spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust.1 pkt 1-3a ustawy Pzp, z zachowaniem zasady przejrzystości         i równego traktowania podmiotów.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.  ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Bezpłatne Centrum Językowe i Komputerowe dla mieszkańców Jastrzębia Zdroju”, w ramach konkursu nr RPSL.11.04.02., Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr 32 435 15 66

 

Agnecja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. informuje, iż dnia 12.12.2018r. wybrała partnera do projektu pn. „Bezpłatne Centrum Językowe i Komputerowe dla mieszkańców Jastrzębia Zdroju ”