USŁUGA SYSTEMOWA KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI KOSZTÓW

USŁUGA SYSTEMOWA KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW  2013-2014

 

Usługa szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa (dalej Usługa Szybkiej Optymalizacji) to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania ich finansami, w tym w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur.

I. Zasady realizacji usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa – zapewnianej przez Ośrodki KSU1 . 1. Usługa Szybkiej Optymalizacji jest skierowana do mikro- i małych przedsiębiorstw. 2. Realizacja Usługi Szybkiej Optymalizacji poprzedzona jest wstępnym rozpoznaniem potrzeb Klienta
w zakresie obszarów jego funkcjonowania, o których mowa w punkcie 6 Standardu. Ma ono na celu określenie zakresu i szczegółowości wskazanych do przeprowadzenia w danym przedsiębiorstwie analiz. 2.1 Uzgodniony zakres Usługi Szybkiej Optymalizacji powinien być dostosowany do specyfiki i potrzeb danego przedsiębiorstwa (Klienta); 2.2 Uzgodniony zakres Usługi Szybkiej Optymalizacji powinien zostać zapisany w umowie o świadczenie usługi, o której mowa w punkcie 3. 3. Usługa Szybkiej Optymalizacji (lub jej Etap) realizowana jest na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi zawartej pomiędzy Ośrodkiem KSU a Klientem. Umowa ta powinna zawierać, co najmniej: zakres prac, które zostaną zrealizowane, sposób i termin ich realizacji, dane osoby/osób odpowiedzialnej/odpowiedzialnych ze strony Ośrodka KSU za prawidłową realizację usługi wraz z informacją o jej/ich kwalifikacjach, format raportu lub innego dokumentu potwierdzającego wywiązanie się stron z umowy, szczegółowe zasady wyceny oraz koszt Usługi Szybkiej Optymalizacji. 4. Po zakończeniu realizacji Usługi Szybkiej Optymalizacji lub przynajmniej pojedynczego jej Etapu, Ośrodek KSU jest zobowiązany pozyskać od Klienta wypełnioną ankietę zadowolenia z usługi.

Konkurs "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego" 2013-2014

http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1451

Konkurs „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem" 2013-2014

 

 

http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1451

PRZETESTOWANIE I WDROŻENIE USŁUGI PILOTAŻOWEJ

PRZETESTOWANIE I WDROŻENIE USŁUGI PILOTAŻOWEJ
W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZWROTNEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 2012-2013

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Działanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

Podstawowy cel projektu – BEZPŁATNA pomoc Przedsiębiorcom w przygotowaniu dokumentacji w celu ułatwienia otrzymania kredytu, pożyczki czy też leasingu oraz kompleksowe doradztwo i szkolenia dla mikro i małych przedsiębiorców w zakresie uzyskania najkorzystniejszej formy finansowania rozwoju firmy.

Cel ten będzie realizowany poprzez doradztwo na zasadzie „od początku do końca”, tj. w szczególności poprzez BEZPŁATNĄ pomoc w zakresie:

▪ analizy możliwości finansowych przedsiębiorcy oraz pomocy przy wyborze instytucji finansującej

▪ porównywania ofert finansowania zewnętrznego korzystnych dla klienta i doradztwa oraz pomocy przy wyborze optymalnego źródła finansowania (banki, fundusze leasingowe, fundusze poręczeniowe, itp.)

▪ opracowania dla firmy biznes – planu oraz wszystkich dokumentów wymaganych przez instytucję finansową

▪ doradztwa w uzyskaniu finansowania oraz pomocy w kontaktach z instytucjami finansowymi

▪ szkolenia dotyczącego podstaw zarządzania finansami firmy

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY

PUNKT KONSULTACYJNY  od 2005  roku do 2013

 

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. zarejestrowanej w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wraz
z ogólnopolską siecią liczącą 58 PK KSU, świadczymy usługi informacyjne oraz doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców.  

"Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU dla MSP"; 

Okres realizacji projektu: od 01.07.2005 r. do 31.12.2007 r.; 

Program, w ramach którego realizowany jest projekt: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006, 

Priorytet I - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, 

Działanie 1.1 - Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, 

Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w KSU; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Punkt Konsultacyjny

Okres realizacji projektu: wrzesień 2008 - styczeń 2012

Funkcjonowanie PUNKTU KONSULTACYJNEGO w ARP S.A. możliwe było dzięki realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

"Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)"

Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny

Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych

(projekt zamknięty, realizowany w latach 2008-2012)

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do bezpłatnych usług informacyjnych, stanowiących pierwszy, podstawowy element systemu kompleksowej oferty usług.

http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1449

 

"Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU" 

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 - 31.12.2013

Projekt pn. "Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU" realizowany był w ramach projektu systemowego PARP "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops" w ramach Poddziałania 2.2.1

Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny

 

 

ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2012-2014

ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2012-2014

 

Klientem usługi asysty może być wyłącznie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (mikro-, małe lub średnie) oraz osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Realizacja usługi poprzedzona jest wstępną analizą potrzeb, wymagań i oczekiwań klienta oraz oceną możliwości jej realizacji.

 

Usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej składa się z dwóch etapów:

Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta.

Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania.

 

Usługi są świadczone w ramach pięciu modułów:

moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych
moduł II - Marketing przedsiębiorstwa
moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa
moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa
moduł V - Rejestracja działalności gospodarczej

 

Czas realizacji usługi jest szacowany przez konsultanta na podstawie specyfiki działalności klienta oraz problemów i potrzeb przedsiębiorstwa i podlega akceptacji klienta.

 

Usługi są realizowane zgodnie ze Standardem świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (agencję rządową) i świadczone w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

 

PROGRAM PHARE 2002 AKTYWNE FORMY ZAPOBIEGANIA BEZROBOCIU; "PROMOCJA WZROSTU ZATRUDNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY" 2004-2005

PROGRAM PHARE 2002 – AKTYWNE FORMY ZAPOBIEGANIA BEZROBOCIU; „PROMOCJA WZROSTU ZATRUDNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY” 2004 - 2005

 

Tytuł projektu: Centrum Aktywizacji Zawodowej Młodzieży

Obszar realizacji projektu: Żory, Rybnik, Jastrzębie – Zdrój, Wodzisław Śląski

Cel projektu: Stworzenie profesjonalnego Centrum Aktywizacji Zawodowej Młodzieży, w którym dla grupy 400 beneficjentów (bezrobotnej młodzieży do 26 roku życia z wykształceniem podstawowym , zawodowym, średnim i wyższym, w tym absolwentów poszukujących pracy oraz młodych ludzi pragnących założyć własną działalność gospodarczą) przeprowadzone będą wysokiej jakości usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe. Centrum to w znaczący sposób przyczyni się do zapewnienia warunków rozwoju społeczności lokalnej w drodze informacji, kształcenia, szkolenia, przedsiębiorczości i pracy. Dodatkowo projekt ten ma rozwijać dialog społeczny pomiędzy instytucjami oraz zwiększyć oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy.

 

 

Więcej artykułów…