PUNKT KONSULTACYJNY

PUNKT KONSULTACYJNY  od 2005  roku do 2013

 

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. zarejestrowanej w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wraz
z ogólnopolską siecią liczącą 58 PK KSU, świadczymy usługi informacyjne oraz doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców.  

"Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU dla MSP"; 

Okres realizacji projektu: od 01.07.2005 r. do 31.12.2007 r.; 

Program, w ramach którego realizowany jest projekt: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006, 

Priorytet I - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, 

Działanie 1.1 - Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, 

Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w KSU; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Punkt Konsultacyjny

Okres realizacji projektu: wrzesień 2008 - styczeń 2012

Funkcjonowanie PUNKTU KONSULTACYJNEGO w ARP S.A. możliwe było dzięki realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

"Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)"

Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny

Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych

(projekt zamknięty, realizowany w latach 2008-2012)

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do bezpłatnych usług informacyjnych, stanowiących pierwszy, podstawowy element systemu kompleksowej oferty usług.

http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1449

 

"Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU" 

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 - 31.12.2013

Projekt pn. "Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU" realizowany był w ramach projektu systemowego PARP "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops" w ramach Poddziałania 2.2.1

Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny