USŁUGA SYSTEMOWA KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI KOSZTÓW

USŁUGA SYSTEMOWA KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW  2013-2014

 

Usługa szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa (dalej Usługa Szybkiej Optymalizacji) to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania ich finansami, w tym w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur.

I. Zasady realizacji usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa – zapewnianej przez Ośrodki KSU1 . 1. Usługa Szybkiej Optymalizacji jest skierowana do mikro- i małych przedsiębiorstw. 2. Realizacja Usługi Szybkiej Optymalizacji poprzedzona jest wstępnym rozpoznaniem potrzeb Klienta
w zakresie obszarów jego funkcjonowania, o których mowa w punkcie 6 Standardu. Ma ono na celu określenie zakresu i szczegółowości wskazanych do przeprowadzenia w danym przedsiębiorstwie analiz. 2.1 Uzgodniony zakres Usługi Szybkiej Optymalizacji powinien być dostosowany do specyfiki i potrzeb danego przedsiębiorstwa (Klienta); 2.2 Uzgodniony zakres Usługi Szybkiej Optymalizacji powinien zostać zapisany w umowie o świadczenie usługi, o której mowa w punkcie 3. 3. Usługa Szybkiej Optymalizacji (lub jej Etap) realizowana jest na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi zawartej pomiędzy Ośrodkiem KSU a Klientem. Umowa ta powinna zawierać, co najmniej: zakres prac, które zostaną zrealizowane, sposób i termin ich realizacji, dane osoby/osób odpowiedzialnej/odpowiedzialnych ze strony Ośrodka KSU za prawidłową realizację usługi wraz z informacją o jej/ich kwalifikacjach, format raportu lub innego dokumentu potwierdzającego wywiązanie się stron z umowy, szczegółowe zasady wyceny oraz koszt Usługi Szybkiej Optymalizacji. 4. Po zakończeniu realizacji Usługi Szybkiej Optymalizacji lub przynajmniej pojedynczego jej Etapu, Ośrodek KSU jest zobowiązany pozyskać od Klienta wypełnioną ankietę zadowolenia z usługi.

Konkurs "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego" 2013-2014

http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1451

Konkurs „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem" 2013-2014

 

 

http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1451