Zarząd Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach, działając na podstawie art. 402 ​§ 3 KSH w związku z ​§ 28 ust 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach, ul Rybnicka 6-8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

b) Zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

d) Pokrycia straty za rok 2023.

e) Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Natalii Figiel i Honoracie Potempie. 

f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

g) Wolne wnioski.

  1. Zamknięcie obrad.
Skip to content