INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Działając zatem na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w Żorach przy ul. Dworcowej 8. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:

Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP: 547-02-44-972 oraz REGON: 07042563; z kapitałem zakładowym, w pełni opłaconym, w wysokości 19.796.924,00 zł

Dane spółki

 Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Rozwojowa 2D

44-240 Żory

NIP: 651-14-64-608

REGON: 273392327

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000076553

Kapitał zakładowy

936 300,00 PLN

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.” 
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem +48 793931426 lub drogą elektroniczną : biuro@arpsa.pl

Skip to content