Pierwsze wezwanie akcjonariuszy ARP S.A. do złożenia dokumentów akcji w spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.
Działając zatem na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1/403. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:
Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP: 547-02-44-972 oraz REGON: 07042563; z kapitałem zakładowym, w pełni opłaconym, w wysokości 19.796.924,00 zł

i

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
ul. Wodzisławska 1/403
44-240 Żory
NIP: 651-14-64-608
REGON: 273392327
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000076553

Kapitał zakładowy
936 300,00 PLN

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.” 
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

Prezes zarządu ARP S.A.

Katarzyna Saluk

zarzad@arpsa.pl 

tel. 666-159-005

 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Wodzisławska 1/403
44-240 Żory
e-mail: biuro@arpsa.pl
tel. 789-576-463
NIP: 651-14-64-608
REGON: 273392327
KRS: 0000076553

Skip to content