Informujemy, że w dniach od 18 do 20 września 2023 r. do godziny 14:00 prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Maksymalna kwota dotacji na podjęcie działalności gospodarczej o jaką można wnioskować, ze względu na dostępność do środków publicznych dla większej liczby osób: 30 000,00 zł.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie – przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP – przez portal PRACA.GOV.PL (Wybierając wnioski o usługi i świadczenia z urzędu/Pismo do urzędu (PSZ-PU)) – (zalecane),
  • elektronicznie – przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP – na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie EPUAP (/PUPPszczyna),
  • pisemnie – w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23,
  • pisemnie – tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna, przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentów do Urzędu.

Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie PUP Pszczyna.

Skip to content