Czy żorscy przedsiębiorcy mogą mieć wpływ na proces rewitalizacji prowadzony w dzielnicy Śródmieście? Oczywiście, że tak! Dlaczego ważny jest udział przedstawicieli biznesu w spotkaniach dotyczących rewitalizacji tego obszaru przeczytacie w tekście. 

Przedsiębiorczość, a rewitalizacja 

Rewitalizacja to kierunek oddziaływania na rzecz obszarów miejskich. Z założenia procesy związane z rewitalizacją są zrównoważone i obejmują jak największe grupy interesariuszy. Poprawnie przeprowadzony proces rewitalizacji powoduje długofalowe korzyści dla całej społeczności, w szczególności poprawę jakości życia, zwłaszcza mieszkańców obszaru zdegradowanego. Polskie przepisy związane z rewitalizacją wyraźnie akcentują wielowymiarowość tego procesu. Jednym z celów rewitalizacji jest gospodarcze ożywienie obszarów zdegradowanych. Poprawnie przeprowadzony proces rewitalizacji powinien uwzględniać także potrzeby i oczekiwania sektora biznesowego, jako potencjalnych partnerów w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. 

Stymulowanie przedsiębiorczości jako kierunek działań rewitalizacyjnych

Jednym z modeli rewitalizacji, który nie wyklucza realizacji celów społecznych i funkcjonalnych jest prowadzenie jej w oparciu o inwestycje biznesowe. Inwestycje te dotyczą najczęściej rozwoju przemysłu kulturalnego, zdrowia, dobrostanu mieszkańców lub też bezpośrednio rozwoju społeczności lokalnych. W ramach rewitalizacji zakładamy zatem powstanie odpowiednich warunków do rozwoju działalności gospodarczej. Przestrzenie dostosowujemy i nadajemy im nowe funkcje w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie działalności gospodarczej, która będzie zaspokajała potrzeby mieszkańców. Taka strategia działania musi być spójna ze strategią rozwoju miasta. 

Ekonomiczne cele rewitalizacji 

Czy rewitalizacja może mieć cele ekonomiczne? Oczywiście, że tak. Jej pozytywnym skutkiem ma być stworzenie lub ożywienie przestrzeni, która będzie przyciągała zasoby, a więc również, generowała zyski. Specjaliści zajmujący się rewitalizacją wskazują następujące ekonomiczne cele rewitalizacji: 

Pobudzenie konkurencyjności obszarów zdegradowanych 

Ponowne wykorzystanie przestrzeni miejskiej, w szczególności tej zdegradowanej jako miejsca potencjalnie atrakcyjnego dla inwestora. Poprzez nadanie nowych funkcji przestrzeniom zniszczonym, zapomnianym, czy też po prostu nieużywanym, miasta mogą wzmacniać konkurencyjność terenów. W miejsca atrakcyjne przedsiębiorcy chętniej inwestują – czy to z powodów lokalizacji, czy też innego rodzaju potencjału. 

Ożywienie gospodarcze 

Ożywienie gospodarcze, w tym promocja przedsiębiorczości, rozwój turystyki i realizacja nowych przedsięwzięć o charakterze komercyjnym. Czyli po prostu rozwój biznesów, które wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców. 

Przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój przedsiębiorczości 

Więcej miejsc pracy to mniejsze bezrobocie. Celem rewitalizacji jest również aktywizacja osób bezrobotnych i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem. Nowe miejsca pracy są szansą dla mieszkańców na znalezienie pracy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. 

Współpraca międzysektorowa

Osiągnięcie powyższych celów umożliwia stała współpraca międzysektorowa, w tym zwłaszcza włączanie przedsiębiorców w planowanie, realizację i monitorowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Partnerstwo i partycypacja sektora biznesu stanowią warunek dla powodzenia rewitalizacji we wszystkich jej kontekstach.

Jeśli chcecie mieć realny wpływ na proces rewitalizacji w mieście, zapraszamy Was na spotkanie, które odbędzie się już 13 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach. 

Skip to content