Źródło informacji: www.zory.pl

Prezydent Miasta Żory ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory położonej w Żorach przy ulicy Ustronnej. Mowa o działce nr 671/10 o pow. 0,1670 ha. Cena wywoławcza wynosi 160.000,00 zł. Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. Działka znajdują się w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje  Rud Wielkich”. Działka znajduje się częściowo w granicach udokumentowanych złóż Żory-Suszec (złoże węgla kamiennego oraz metanu pokładów węgla). Ukształtowanie terenu jest płaskie.

Na ww. nieruchomość był ogłoszony I przetarg w dniu 24 lipca 2023 r., który nie dał rezultatu. 
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2023 roku o godz. 1000 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 05.09.2023 roku.


Prezydent Miasta Żory ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej w Żorach przy ulicy Kościuszki (kompleks). Na kompleks składa się:

działka nr 1350/11 o pow. 0,1167 ha,
działka nr 1355/11 o pow. 0,1298 ha,
działka nr 1356/11 o pow. 0,5315ha,
działka nr 1344/27 o pow. 0,0064 ha.

Cena wywoławcza wynosi 1.173.600,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w terenie oznaczonym na planie miejscowym jako „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

Nieruchomość o kształcie nieregularnym, nieco trapezoidalnym, płaska, częściowo zagospodarowana, porośnięta trawą, drzewami i inną roślinnością niską. Ogrodzona w części południowo-zachodniej. 

Na ww. nieruchomość był ogłoszony I przetarg 12 października 2022 roku, II przetarg 10 lutego 2023 r. oraz III przetarg 26 czerwca 2023 r., które nie dały rezultatu.
Czwarty przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2023 roku o godz. 1030 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział ŻoryNr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 06.10.2023 r.


Prezydent Miasta Żory ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej w Żorach przy ulicy Minimalnej (kompleks). Na kompleks składa się:

działka nr 2541/7 o pow. 0,2441 ha,
działka nr 2542/7 o pow. 0,2498 ha,
działka nr 2544/7 o pow. 0,0052 ha.

Cena wywoławcza wynosi 1.100.000,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość jest niezabudowana i położona w strefie oznaczonej na planie miasta jako „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności
lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur  i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.
Nieruchomość położona w granicach zbiorników wód podziemnych – zbiornik Rybnik. Nieruchomość o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu, porośnięta zielenią niska – trawą i samosiejkami, niezagospodarowana.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2023 roku o godz. 1000 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 06.10.2023 r.


Prezydent Miasta Żory ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory położonej w Żorach przy ulicy Wielkopolskiej. Mowa o działce nr 2712/238 o pow. 0,1494 ha oraz działce nr 2714/239 o pow. 0,0157 ha.

Cena wywoławcza wynosi 162.600,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w terenie oznaczonym na planie miejscowym jako „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach udokumentowanych złóż „Żory-Suszec” (złoże węgla kamiennego) oraz w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Rud Wielkich”. Nieruchomość o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu, niezagospodarowana, płaska, porośnięta trawą. Posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii, wody, gazu i kanalizacji.

Na ww. nieruchomość był ogłoszony I przetarg 10 marca 2023 r., II przetarg 05 czerwca 2023 r., oraz III przetarg 24 lipca 2023 r., które nie dały rezultatu.
Rokowania odbędą się w dniu 11.09.2023 roku o godz. 1100 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 
1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach
, które składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do 05.09.2023r. Kopertę opisać: Zgłoszenie udziału w rokowaniach w dniu 11.09.2023 roku na zakup nieruchomości, składającej się z działek nr 2712/238 i 2714/239, położonej w Żorach przy ulicy Wielkopolskiej.  
2. Wpłata zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 05.09.2023 r.


Prezydent Miasta Żory ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory położonej w Żorach przy ulicy Kłokocińskiej. Mowa o działce nr 1485/40 o pow. 0,1722 ha.

Cena wywoławcza wynosi 140.000,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta jako „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.
W bezpośrednim sąsiedztwie autostrada A1 (od strony południowej). Dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych relacji północ-południe, autostrady A1 zapewniony przez drogi lokalne o nawierzchni utwardzonej. Działka ma kształt zbliżony do trójkąta.

Na ww. nieruchomość był ogłoszony I przetarg 31 sierpnia 2022 roku i II przetarg 10 lutego 2023 roku, III przetarg 13 czerwca 2023 r., oraz IV przetarg 24 lipca 2023 r., które nie dały rezultatu.
Rokowania odbędą się w dniu 11.09.2023 roku o godz. 1030 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 
1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach
, które składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do 05.09.2023r. Kopertę opisać: Zgłoszenie udziału w rokowaniach w dniu 11.09.2023 roku na zakup nieruchomości, składającej się z działki nr 1485/40, położonej w Żorach przy ulicy Kłokocińskiej.
2. Wpłata zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 05.09.2023 r.

Lokalizacje wszystkich nieruchomości można sprawdzić na stronie www.geoportal.zory.pl

Więcej informacji o wystawionych na sprzedaż terenach udziela Wydział Skarbu Miasta, al. Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32 43 48 246.

Skip to content