Z przyjemnością informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza drugi nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:

– Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.

– Obszar 2  budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.

– Obszar 3  wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację wsparcia w ramach niniejszego naboru wniosków (Nabór nr 2).

Na realizację wsparcia finansowego w niniejszym naborze wniosków (Nabór nr 2) Minister przeznaczył łącznie kwotę 103 180 853,32 zł (słownie: sto trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dwa grosze). Minister może zdecydować o zwiększeniu ww. kwoty środków w ramach naboru wniosków.

Kolejne nabory wniosków w będą ogłaszane w zależności od dostępnych środków finansowych na realizację Programu.

Termin i miejsce składania wniosków        
Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27 czerwca 2023 r. do 17 lipca 2023 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

Link do Generatora: https://kpoes.mrips.gov.pl/.   

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025 (Nabór nr 2). (do pobrania)   
2. Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. (do pobrania)          
3. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. (do pobrania)          

Skip to content