Rewitalizacja jako proces

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (dalej: GPR).

Już w samej definicji można wyczytać jak skomplikowany i złożony jest proces rewitalizacji. Wskazuje jednak ona na dwa kluczowe aspekty. Po pierwsze, rewitalizacja ma na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu. Po drugie, jej działania mogą być prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Nie można podejmować działań bez rzetelnie przygotowanego dokumentu strategicznego jakim jest GPR

Rewitalizacja w Żorach – nowość czy proces ciągły? 

Żory od kilku lat prowadzą działania na rzecz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Dotychczas podejmowane działania rewitalizacyjne wynikały z zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do roku 2023, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Żory z marca 2017 r. Jako miasto mamy za sobą niemal osiem lat ciągłej pracy nad procesem rewitalizacji. Obecnie kończą się prace nad opracowaniem GPR – Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do roku 2030.

Będzie to dokument strategiczny, stanowiący podstawę do podjęcia interwencji na obszarach szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych, których rozwiązanie nie jest możliwe z wykorzystaniem standardowych, sektorowych działań. Nasze miasto prowadzi działania rewitalizacyjne w sposób przemyślany i ciągły, dzięki czemu możemy liczyć na trwałe efekty podejmowanych przedsięwzięć. 


Różnorodność problemów w GPR 

GPR dotyka problemów o podłożu społecznym, gospodarczym, przestrzennym i środowiskowym. Opisuje on całościowe i kompleksowe podejście do problemów występujących w zdefiniowanych obszarach problemowych. Dotyczy tak naprawdę każdego aspektu funkcjonowania obszaru, który wymaga poprawy.

GPR stanowi też niezbędny dokument w procesie ubiegania się o środki unijne na projekty rewitalizacyjne. Jest on także dokumentem niezbędnym do skorzystania z narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji. 

Włączenie społeczności lokalnej w prace nad programem

Proces opracowywania GPR jest bardzo czasochłonny i złożony. Wymaga zaangażowania nie tylko urzędników odpowiedzialnych za jego opracowanie, ale również mieszkańców, liderów społecznych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Szczęśliwie, dzięki zaangażowaniu Żorzan prace nad programem są już na ukończeniu.

Za nami przeprowadzenie pogłębionej diagnozy obszarów problemowych, pierwsze etapy spotkań konsultacyjnych
oraz otwarty nabór fiszek projektowych. Na tym etapie wiemy już, że procesem rewitalizacji zostaną objęte dwie dzielnice:
Gwarków oraz Śródmieście, co oznacza, że zakres terytorialny obszaru rewitalizacji właściwie nie zmieni się.

Finalizacji prac nad GPR można spodziewać się w połowie roku. 

Źródła: 

  1. https://www.zory.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/przyjeto-lokalny-program-rewitalizacji-miasta-zory-do-2023-roku 
  2. Jadach-Sepioło A. (red.), Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych. 
  3. USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dz.U.2021.485 t.j

Materiał powstał we współpracy z Gminą Miejską Żory.

Skip to content