Komitet Rewitalizacji jako forum współpracy 

Komitet Rewitalizacji to narzędzie przewidziane Ustawą o rewitalizacji. Zgodnie z definicją stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Z założenia bierze on czynny udział w pracach nad przygotowaniem, wdrożeniem i realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji jako głos interesariuszy. Mówiąc językiem prostym: Komitet ma za zadanie być łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, organizacjami i przedsiębiorstwami związanymi z obszarem rewitalizacji. Wstępny projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do roku 2030 (w skrócie: GPR) zakłada, że Komitet Rewitalizacji będzie wsparciem i platformą dyskusji oraz zakłada jego aktywność na wszystkich etapach realizacji programu. 

Zadania Komitetu Rewitalizacji 

Komitet ma za zadanie wspierać działania w zakresie rewitalizacji, stanowić forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami samorządu miasta oraz pełnić funkcję doradczo-opiniodawczą w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem oraz oceną przebiegu Procesu Rewitalizacji. Realizacja wszystkich zadań jest istotna, aby założony proces rewitalizacji mógł przebiegać efektywnie. Tak zapisane zadanie nie pomaga w jego zrozumieniu, dlatego poniżej znajdziecie wyszczególnione zadania, które będą postawione przed członkami Komitetu: 

Tworzenie forum współpracy

Komitet jest odpowiedzialny za dialog oraz współpracę pomiędzy: interesariuszami procesu (mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi itd.) oraz przedstawicielami samorządu (zespołem realizującym GPR). Jego zadaniem jest dbałość o przepływ informacji o podejmowanych działaniach pomiędzy dwoma stronami procesu: realizatorem i rzeczywistym beneficjentem, jakim są głównie mieszkańcy terenów rewitalizowanych. 

Opiniowanie zmian 

Komitet ma za zadanie wyrażanie opinii dotyczących proponowanych zmian w GPR. Opinia ta powinna zostać rzetelnie przygotowana i zawierać odniesienie do obszarów interesariuszy reprezentowanych przez Komitet. Nie chodzi tutaj o przedstawienie opinii TAK albo NIE. Zadaniem Komitetu jest wskazanie, DLACZEGO proponowana zmiana jest opiniowana w ten lub inny sposób oraz na kogo w największym stopniu będą oddziaływały proponowane zmiany. 

Zgłaszanie zmian 

Komitet ma za zadanie zgłaszanie propozycji zmian w GPR — z własnej inicjatywy lub jako przekaźnik pomiędzy interesariuszami a miastem. Jako forum dialogu, Komitet powinien obserwować działania oraz inicjatywy realizowane w ramach procesu rewitalizacji i podejmować inicjatywę w zakresie proponowania zmian, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Opiniowanie sprawozdań

Komitet opiniuje sprawozdania z realizacji GPR. Opinia Komitetu jest istotną częścią sprawozdawczości programu, ponieważ stanowi on reprezentację interesariuszy. Rzetelna opinia do sprawozdania wymaga stałej pracy i zaangażowania w proces rewitalizacji, który powinien być stale obserwowany. Członkowie Komitetu powinni być powiadomieni o wszelkich działaniach realizowanych w ramach procesu, jak również o zmianach i odstępstwach od założonego planu. 

Wyrażanie opinii 

Komitet wyraża opinie. Jako organ doradczy ma za zadanie opiniować wszelkie działania związane z rewitalizacją w mieście – zarówno dokumenty strategiczne, jak i inne inicjatywy podejmowane w ramach GPR. Opinie wyraża na prośbę Prezydenta Miasta, Zespołu Zarządzającego lub z własnej inicjatywy.

Tworzenie warunków współpracy i koordynacji działań rewitalizacyjnych 

Jest to w założeniu główne i najważniejsze zadanie Komitetu. Jako łącznik pomiędzy samorządem a mieszkańcami miasta Komitet ma tworzyć warunki współpracy w taki sposób, aby mieszkańcy mogli podejmować działania. Zadanie to może być realizowane poprzez udostępnianie informacji o procesie rewitalizacji wśród mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji, spotkania, animacje oraz inne działania podejmowane przez Komitet. 

Komitet Rewitalizacji — kto wejdzie w jego skład? 

Komitet Rewitalizacji tworzą przedstawiciele sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. W założeniu ma być złożony z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i inwestorów związanych z obszarem rewitalizacji oraz z reprezentantów samorządu. Dzięki temu możliwe będzie tworzenie przestrzeni współpracy międzysektorowej, co w efekcie będzie miało znaczący wpływ na jakość podejmowanych działań rewitalizacyjnych. 

Komitet Społeczników, czyli nastawienie na cel

GPR zakłada społeczny charakter Komitetu jego członkowie nie otrzymają wynagrodzenia za pracę w Komitecie. Rozwiązanie to na pierwszy rzut oka może wydawać się kontrowersyjne, jednak tak naprawdę wskazuje na kluczowy aspekt. Członkami Komitetu Rewitalizacji powinny zostać osoby nastawione na chęć wniesienia pozytywnej zmiany do miasta, a nie na osiągnięcie dodatkowej bonifikaty. Tworząc Komitet Rewitalizacji, miastu nie zależy przecież tylko na tym, aby posiedzenie się odbyło, ale na tym, aby możliwe było wprowadzenie trwałych i przemyślanych zmian w obszarach które wymagają interwencji. 

Nowy skład Komitetu w Żorach 

W tym roku, w związku z pracami nad GPR zostanie powołany nowy Komitet Rewitalizacji. Jeśli czujesz, że jesteś osobą, która chce zaangażować się w prace na rzecz rewitalizacji obszaru Śródmieścia oraz Roju obserwuj naszą stronę, aby śledzić aktualne informacje dotyczące procesu rewitalizacji w naszym mieście. 

Skip to content