Żory, 27/11/2023   

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach, zwana dalej ARP jako podmiot Zamawiający zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach za rok obrotowy 2023 i obejmujący okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz za rok obrotowy 2024 i obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Zamawiający

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Rozwojowa 2, bud. D

44-240 Żory 

NIP 6511464608

Regon 273392327

Tel. +48 789 576 462

Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130.000,00 zł, określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605), w związku z czym nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Warunki i oczekiwania wobec Biegłego rewidenta

Biegły rewident dokona badania przygotowanego przez ARP sprawozdania finansowego za rok 2023 – od 01.01.2023. do 31.12.2023 oraz za rok 2024 – od 01.01.2024 do 31.12.2024. Sporządzi sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami stwierdzając, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację finansową ARP oraz wynik finansowy zgodnie z przepisami ustawy  o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Do badania zostanie skierowana osoba posiadająca łącznie:

– uprawnienia do wykonywania zawodu  biegłego rewidenta, które zostały określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zmianami),

– co najmniej 3-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,

– doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych instytucji kultury.

Zamawiający wymaga od biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego:

– gotowości do spotkań informacyjnych wykonujących badanie z kadrą zarządzającą Zamawiającego w siedzibie ARP lub w drodze telekonferencji do wyboru przez Zamawiającego,

– informowania Zamawiającego o ewentualnych stwierdzonych problemach, brakach lub rekomendowanych usprawnieniach w systemie rachunkowości prowadzonym przez Zamawiającego.

Zawartość oferty

  1. Informacja o Wykonawcy: imię i nazwisko / nazwa (firma), informacja o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  2. Informacja o osobie, która będzie przeprowadzała badanie – numer/rodzaj uprawnienia, doświadczenie zawodowe (informacja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów).
  3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
  4. Cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia (podać kwotę netto, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto) za wskazany rok obrotowy.

Wybór oferty

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%

Czynności związane z wyborem biegłego rewidenta dokona organ do tego upoważniony, jakim jest w spółce Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informacja o wyborze i zawarcie umowy

Po otrzymaniu informacji o wyborze przez Radę Nadzorczą Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego ARP za rok obrotowy 2023 i 2024. Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany przez ARP i zostanie z Wykonawcą zawarta umowa.

Zastrzega się możliwość pozostawienia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2023 r. o godzinie 12:00 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Oferty można składać:

1)  za pośrednictwem poczty elektronicznej w skanu podpisanego dokumentu
ofertowego wraz z załącznikami jako pliki załączone do korespondencji na adres: biuro@arpsa.pl z dopiskiem OFERTA na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

2) pocztą na adres: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S. A. ul. Rozwojowa 2D, 44-240 Żory, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Skip to content