Ogłoszenie o wyborze Partnera do projektu

Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu

 

Zgodnie z art. 33 ust.2 Ustawy Wdrożeniowej,  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.         w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy Pzp dokonuje wyboru partnera spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust.1 pkt 1-3a ustawy Pzp, z zachowaniem zasady przejrzystości         i równego traktowania podmiotów.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.  ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Bezpłatne Centrum Językowe i Komputerowe dla mieszkańców Jastrzębia Zdroju”, w ramach konkursu nr RPSL.11.04.02., Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr 32 435 15 66

 

Agnecja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. informuje, iż dnia 12.12.2018r. wybrała partnera do projektu pn. „Bezpłatne Centrum Językowe i Komputerowe dla mieszkańców Jastrzębia Zdroju ”

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 28 pkt. 3 i 6 Statutu Spółki ze względu na zmianę porządku obrad, który został ogłoszony w MSIG 22 sierpnia 2018 roku poz. 36408 ustala nowy termin na dzień 14 grudnia 2018 r. o godz.12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, Żory al. Wojska Polskiego 4- sala „Bractwa Kurkowego”.

Zmiana dotyczy pkt.6 o nowej treści "Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej". Pozostałe punkty Porządku obrad pozostają bez zmian.

 

Czytaj więcej...

Wejście do AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

Ze względu na budowę apartamentowca wejście do Agencji jest  (od strony oś. 700 - Lecia) przez główne wejście HOTELU ŻORY !

ROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT

 Centrum Aktywności Lokalnej - dokształć się w Żorach poprzez bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe. 

 Rekrutacja na III grupę szkolenia z jezyka angielskiego do 10 stycznia 2019!

I grupa z języka angielskiego A1_A2 - rozpoczyna zajęcia o 18.30 (wtorek)18.12.2018

II grupa z języka angielskiego B1_B2 - rozpoczyna zajęcia o 18.30 (środa) 19.12.2018

Czytaj więcej...

DOTACJE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Od 15 maja Agencja przyjmuje wnioski na DOTACJE , szczegóły  w zakładce DOTACJE NA START !!

Rekrutacja zakończona 30 czerwca 2018 !!

Więcej artykułów…